DUNAV OSIGURANJE


Osiguranje
Makedonska 4
11000 Beograd
0800 386 286
www.dunav.com
o nama
Iako su naši krajevi imali burnu i tešku prošlost, i često bili van ključnih ekonomskih i trgovačkih tokova, istorijat osiguranja na ovim prostorima ima dugu tradiciju. Najstarije tragove nalazimo u srednjevekovnoj Srbiji, u Zakoniku cara Dušana. U njemu su predviđene neke mere koje se odnose na sigurnost imovine, i mere zaštite za više rizika, uključujući požar i namernu paljevinu, krađu, razbojništvo, rušenje, itd. Bilo je predviđeno da se šteta na imanjima vlastelina nadoknadi iz carske kase, a potom je taj fond obnavljan sistemom dažbina. Najstariji poznati dokument u kome se pominje osiguranje u Crnoj Gori je Budvanski statut, iz 15. veka. Na elemente osiguranja nailazimo u CCXXXI poglavlju, u kome stoji sledeća rečenica:"Ukoliko bi neki naš građanin u nekom gradu vladara bio opljačkan bez razloga, opština je dužna da mu naknadi štetu". Kasnije se osiguranje razvijalo u različitim vidovima, kroz međusobnu solidarnost članova i njihovih porodica u bratovštinama i cehovskim udruženjima, ili kroz oblike pomorskog osiguranja. Razvojem kapitalizma, i osiguranje doživljava duboke promene, i od 18. veka u našim krajevima deluju agenti i ispostave zapadnih osiguravajućih društava. Na prvi pomen osiguranja u Beogradu, čekalo se do 1839. godine. Tada je jedan trgovac, po imenu Zuban, osigurao kuću i sve u njoj na sumu od 175 talira, kod Tršćanskog osiguravajućeg društva. "Novine srbske" su iscrpno pisale o tom slučaju, jer je posle samo nekoliko dana Zubanova kuća izgorela do temelja, i vlasniku isplaćena puna suma. Potom su otvarane ispostave osiguravajućih kuća, mahom italijanskih i austrijskih, a 1897. godine osnovana je prva domaća osiguravajuća ustanova, "Beogradska zadruga". Početkom 20. veka osnovano je još nekoliko društava, koja su, uz ispostave inostranih, radila praktično sve do Drugog svetskog rata. Posle rata, i promena izazvanih socijalističkom revolucijom, poslovi osiguranja prešli su u domen države, i 1945. godine osnovan Državni zavod za osiguranje i reosiguranje, spajanjem predratnih osiguravajućih kuća "Dunav", "Elementar" i "Vinerštetiše". Zavod je imao tri osnovne funkcije: osiguranje državne i javne imovine od požara i drugih rizika, sprovođenje svih vrsta obaveznog osiguranja, i reosiguranje. Kroz promene ustava i političkih uslova, menjane su tarife premija i vršene revizije pravila osiguranja, a samo osiguranje se decentralizovalo, tako da je 1968. godine opet na snagu stupio suprotni proces, u kome je 128 zavoda i 7 zajednica osiguranja integrisano u 11 osiguravajućih zavoda. Među njima su i "Beograd" i "Jugoslavija", čijom je integracijom 1974. nastao ZOIL "Dunav". Od 1990. godine zavod menja ime u "Deoničko društvo za osiguranje Dunav a.d.", sa potpunom odgovornošću, a potom postaje Kompanija Dunav osiguranje, kao centralni deo Dunav grupe, uz nekoliko zavisnih preduzeća. Danas je to moderna kompanija, lider na domaćem tržištu osiguranja, i jedina domaća kompanija registrovana za sve vrste osiguranja. Sa 29 glavnih filijala i oko 600 prodajnih mesta, Kompanija ima snažnu poslovnu mrežu, koja se neprestanim usavršavanjem poslovanja i razvitkom informacionog sistema približava standardima velikih evropskih osiguravajućih kompanija.

Pogledajte ambijent